http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

S/YSHO / Mehefin 2019


Prosiect cydweithio creadigol yn chwa o awyr iach.

Mae S/YSHO yn brosiect 5-wythnos ar y cyd gyda Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon i feithrin ac annog meddylfryd creadigol i oresgyn rhwystrau mewn bywyd.

Wedi ei ariannu drwy gynllun Cydweithio Creadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, bydd artistiaid proffesiynol a phrofiadol yn cydweithio gyda’r disgyblion i brofi a defnyddio’r celfyddydau mewn ffordd newydd a gwahanol sy’n berthnasol iddyn nhw.

Mae’r prosiect – sy’n rhedeg yn ystod tymor yr haf 2019 – yn cyd-fynd â datblygiad newydd cyffrous ar droed yn yr ysgol sef Y Gorlan, ardal arbennig i ddisgbylion cael cefnogaeth ychwanegol o ddydd i ddydd.

“Rydym yn falch iawn o’r cyfle i gydweithio ag Ysgol Syr Hugh Owen i sicrhau bod creadigrwydd a’r celfyddydau yn rhan ganolog o weledigaeth Y Gorlan,” meddai Mari Morgan sy’n cydlynnu’r prosiect.

“Rydym fel cwmni yn grediniol o bwer y celfyddydau fel cyfrwng i hybu a gwarchod hunan lês ein pobl ifanc. Mae’n destun balchder i ni fod yr ysgol arbennig yma yn dangos brwdfrydedd i gyd-fentro a chyd-arloesi i fynd i’r afael â’r her o sicrhau fod y disgyblion yn cyrraedd eu llawn potensial.”

Mae S/YSHO yn ennyn ymdeimlad o uchelgais gan gymell y disgyblion i gredu ynddyn nhw eu hunain a’r hyn y gallant ei gyflawni. Dim ond drwy arbrofi, darganfod ffyrdd newydd o weithio a dyfalbarhau y mae creadigrwydd yn ffynnu a dyna fydd prif egwyddorion y cynllun unigryw yma.

Y nôd yw gwella perthnasau rhyngbersonol rhwng y disgyblion a’r ysgol ac annog ymdeimlad o gydweithio cadarnhaol rhwng yr asiantaethau cefnogol sy’n cefnogi’r ysgol yn rheolaidd.