NYTH: CARTREF NEWYDD


Hwb creadigol pwrpasol i blant a phobl ifanc yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Ein bwriad yw gweddnewid hen eglwys wag ym Mangor yn hwb gelfyddydol, diwylliannol a chymunedol i blant a phobl ifanc. Yn ogystal â bod yn gartref i’n gweithgareddau eang, gobeithiwn y bydd y ganolfan yn hybu a chefnogi artistiaid a’r diwydiant celfyddydol yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Hyd yma bydd Nyth, sydd wedi ei ddatblygu ar y cŷd gyda phobl ifanc ac ar gyfer pobl ifanc, yn cynnwys gofodau ar gyfer ymarferion, gweithdai a pherfformiadau ar raddfa fechan ac ar gyfer amrywiaeth o brosiectau creadigol cyffrous.

LLE ‘DA NI RŴAN

Rydym bellach yng ngham 4 ac yn datblygu’r wybodaeth manwl sy’n ofynnol ar gyfer adeiladu Nyth. Dyma gyfle hefyd i barhau i ymgynghori gyda’n cymunedau er mwyn cynllunio’r rhaglen gyffrous o weithgareddau fydd yn digwydd yn yr adeilad wedi iddo agor.

Yn ystod y cam yma byddwn yn mynd allan i dendr am gontractwr ar gyfer y prif gytundeb adeiladu felly gwyliwch y gofod am gyhoeddiad yn fuan.

LLE ‘DA NI WEDI BOD

CAM 1
Yng ngham cyntaf Nyth cynhaliwyd Astudiaeth Dichonolrwydd i sefydlu ein anghenion ac i brofi gwahanol agweddau o’r brîff. Roedd y gwaith hwn yn cynnwys siarad â’n pobl ifanc, artistiaid, cwmnïau a’r sefydliadau rydyn ni’n gweithio agos gyda nhw.

CAM2
Datblygwyd y cysyniad dylunio yn yr ail gam er mwyn sicrhau fod yr adeilad yn gallu gweithio i ni a’n cymunedau. Yn ystod yr amser yma cynhaliwyd ymgynghoriadau pellach â thrigolion lleol, pobl ifanc, artistiaid a phartneriaid eraill.

Yn Awst 2019, aethom ati brynu’r adeilad.

CAM 3
Yng ngham 3 cawsom caniatâd cynllunio llawn gan Cyngor Gwynedd. Yn ogystal â gweithio ar gael y pecynnau cyllido yn eu lle, buom yn edrych ar fanylion manwl y dyluniad gan gynnwys ffactorau holl bwysig fel mynediad, gofynion technegol, gofodau ymarfer a pherfformio, toiledau, parcio, gofodau awyr agored a’r gofodau cymdeithasol.

Ar gychwyn cam 3 comisiynwyd y penseiri Manalo & White. Maen nhw wedi bod yn gweithio gyda ni a’n pobl ifanc i greu cartref cynaliadwy sy’n agored ag yn groesawgar i bawb.

Yn ystod y cyfnod yma comisiynwyd tri artist i weithio gyda ni, ein tîm dylunio a’n pobl ifanc ar y broses o ddatblygu dyluniad Nyth.

Erbyn nawr mae’r prosiect wedi derbyn £1.8m gan y Loteri Genedlaethol, a weinyddir trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, £1.2m trwy Gyngor Gwynedd gan raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, £200,000 gan Ymddiriedolaeth Garfield Weston a a £10,000 gan The Pennant Foundation.

LLE ‘DA NI MYND

Yng ngham 5 bydd y trawsnewidiad cyffrous yn dechrau!

Dyma pryd y byddwch chi’n gweld dechrau’r gwaith adeiladu i drawsnewid yr hen eglwys yn hwb hygyrch a chroesawgar i bobl ifanc a’n cymunedau.

Cam 6 yw cam olaf y daith pan fyddwn yn agor ein drysau ac yn gwahodd i’n cartref newydd.

Byddwn yn parhau i siarad a gwrando ar ein cymunedau trwy gydol y datblygiad hwn felly plîs cysylltwch gyda ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

———————–

Diolch i’r ariannwyr canlynol am gefnogi cam datblygol y cynllun.

– Y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru
– Cronfa Treftadaeth Bensaernïol
– Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio Llywodraeth Cymru

Nythu

Fel rhan o ddatblygiad Nyth, mae ein gweithdai Nythu wedi parhau gyda chymuned o bobl dros 65 oed ym Mangor.

Oherwydd y sefyllfa covid-19, mae ein gweithdai yn digwydd dros y ffôn ac maent yn brysur datblygu darn o waith newydd sy’n edrych i’r gorffennol er mwyn gwneud synnwyr o’r presennol.