http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

NYTH: CARTREF NEWYDD


Hwb creadigol pwrpasol i blant a phobl ifanc yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Ein bwriad yw gweddnewid hen eglwys wag ym Mangor yn hwb gelfyddydol, diwylliannol a chymunedol i blant a phobl ifanc. Yn ogystal â bod yn gartref i’n gweithgareddau eang, gobeithiwn y bydd y ganolfan yn hybu a chefnogi artistiaid a’r diwydiant celfyddydol yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Hyd yma bydd Nyth, sydd wedi ei ddatblygu ar y cŷd gyda phobl ifanc ac ar gyfer pobl ifanc, yn cynnwys gofodau ar gyfer ymarferion, gweithdai a pherfformiadau ar raddfa fechan ac ar gyfer amrywiaeth o brosiectau creadigol cyffrous.

LLE ‘DA NI RŴAN

Rydym bellach wedi gorffen cam 4 ac rydym yn falch o ddweud bod y gwaith adeiladu wedi cychwyn yn Nyth.

Mae’r gwaith dan arweiniad arbenigwyr adeiladu treftadaeth Grosvenor Construction o Ogledd Cymru.

Rydym hefyd am barhau i ymgynghori gyda’n cymunedau er mwyn cynllunio’r rhaglen gyffrous o weithgareddau fydd yn digwydd yn yr adeilad wedi iddo agor.

LLE ‘DA NI WEDI BOD

CAM 1
Yng ngham cyntaf Nyth cynhaliwyd Astudiaeth Dichonolrwydd i sefydlu ein anghenion ac i brofi gwahanol agweddau o’r brîff. Roedd y gwaith hwn yn cynnwys siarad â’n pobl ifanc, artistiaid, cwmnïau a’r sefydliadau rydyn ni’n gweithio agos gyda nhw.

CAM2
Datblygwyd y cysyniad dylunio yn yr ail gam er mwyn sicrhau fod yr adeilad yn gallu gweithio i ni a’n cymunedau. Yn ystod yr amser yma cynhaliwyd ymgynghoriadau pellach â thrigolion lleol, pobl ifanc, artistiaid a phartneriaid eraill.

Yn Awst 2019, aethom ati brynu’r adeilad.

CAM 3
Yng ngham 3 cawsom caniatâd cynllunio llawn gan Cyngor Gwynedd. Yn ogystal â gweithio ar gael y pecynnau cyllido yn eu lle, buom yn edrych ar fanylion manwl y dyluniad gan gynnwys ffactorau holl bwysig fel mynediad, gofynion technegol, gofodau ymarfer a pherfformio, toiledau, parcio, gofodau awyr agored a’r gofodau cymdeithasol.

Ar gychwyn cam 3 comisiynwyd y penseiri Manalo & White. Maen nhw wedi bod yn gweithio gyda ni a’n pobl ifanc i greu cartref cynaliadwy sy’n agored ag yn groesawgar i bawb.

Yn ystod y cyfnod yma comisiynwyd tri artist i weithio gyda ni, ein tîm dylunio a’n pobl ifanc ar y broses o ddatblygu dyluniad Nyth.

Erbyn nawr mae’r prosiect wedi derbyn £1.8m gan y Loteri Genedlaethol, a weinyddir trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, £1.2m trwy Gyngor Gwynedd gan raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, £200,000 gan Ymddiriedolaeth Garfield Weston a a £10,000 gan The Pennant Foundation.

CAM 4

Yn ystod y cam yma wnaethom gwblhau’r pecyn cyllid ac aethom allan i dendr gyda’r cynlluniau terfynol.

Fe wnaethom benodi Grosvenor Construction ym mis Awst 2021 a dechreuon nhw weithio ar y safle ym mis Tachwedd 2021. Disgwylir y bydd y gwaith wedi’i gwblhau ddiwedd 2022.

CAM 5

Dyma lle rydyn ni nawr – a dyma lle mae’r trawsnewidiad cyffrous yn dechrau!

Byddwch chi’n gweld dechrau’r gwaith adeiladu i drawsnewid yr hen eglwys yn hwb hygyrch a chroesawgar i bobl ifanc a’n cymunedau.

Cam 6 yw cam olaf y daith pan fyddwn yn agor ein drysau ac yn gwahodd i’n cartref newydd.

Byddwn yn parhau i siarad a gwrando ar ein cymunedau trwy gydol y datblygiad hwn felly plîs cysylltwch gyda ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Partneriaid Cyllid

Loteri Genedlaethol, a weinyddir trwy Gyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Gwynedd gan raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru
Cronfa Cymunedau’r Arfordir
Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol
Ymddiriedolaeth Garfield Weston
Cronfa Treftadaeth Loteri.
Sefydliad Pennant
Cist Gwynedd
Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi
Ymddiriedolaeth Oakdale
Ymddiriedolaeth Laspen