DYSGU CREADIGOL


Hybu ffyrdd newydd a chreadigol o ddysgu

CEFNOGI YSGOLION

Sut mae Frân Wen yn gallu cefnogi dysgu creadigol i ysgolion:

Perfformiadau

 • Rhaglen gynhwysfawr o gynyrchiadau proffesiynol mewn theatrau, ar leoliad ac mewn ysgolion wedi eu creu a’u cynllunio i gyd-fynd ag oedrannau cyfnodau allweddol penodol.
 • Cefnogaeth professiynol i lwyfannu cynhyrchiad yr ysgol (technegol, cyfarwyddo, marchnata).

Gweithdai

 • Gweithdai sy’n archwilio themâu ac elfennau artistig cynhyrchiadau proffesiynol y cwmni.
 • Gweithdai wedi eu teilwra’n arbennig i gyd-fynd ag anghenion penodol ysgol.
 • Gweithdai cyffredinol yn y meysydd canlynol:
  – Creu a Dyfeisio (sgriptio, cyd-ddyfeisio)
  – Perfformio (sgiliau perfformio)
  – Dylunio (set, gwisgoedd, propiau)
  – Technegol (sain, goleuo, taflunio)

Hyfforddiant

 • Hyfforddiant dysgu creadigol sy’n cynnig datblygiad proffesiynol parhaus i athrawon a chymorthyddion.

Adnoddau

 • Adnoddau cyffredinol sy’n cefnogi’r cwricwlwm.
 • Adnoddau sy’n gysylltiedig â chynhyrchiad penodol. 

YSGOLION CREADIGOL ARWEINIOL

Rydym ni yn hynod falch cael bod yn rhan o gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r cynllun yn hybu ffyrdd newydd o weithio, gyda rhaglenni dysgu arloesol wedi’u teilwra’n arbennig sydd wedi’u cynllunio i wella ansawdd addysgu a dysgu. Bydd yr ymgyrch yn gweithio gyda ysgolion i ddarparu’r bobl, y sgiliau a’r adnoddau creadigol sydd eu hangen er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r heriau dysgu.

Mae Iola Ynyr, ein Cyfarwyddwr Artistig, wedi ei phenodi yn Asiant Creadigol, a fydd hi yn helpu ysgolion i adnabod y ffordd fwyaf effeithiol o gyflwyno prosiect creadigol i’r ysgolion ac iddynt ei berchnogi. Wedyn bydd yn cydweithio â’r ysgol i gynllunio eich prosiect i ymateb i anghenion eich ysgol a’i blaenoriaethau datblygu.

Am ragor o fanylion am gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol

Rhywbeth parhaus i bawb

Yn fewnol rydym yn cydnabod bod dysgu yn rhywbeth parhaus i bawb ac rydym am i’n rhaglen artistig atgyfnerthu hyn drwy gynnig profiadau ysbrydoledig sy’n cyfoethogi’r ffordd yr ydym yn gweld y byd.

Cyfeiriwn at ein cynulleidfaoedd, cyfranogwy, artistiaid a staff fel rhandeiliaid.

Ein hamcanion strategol:

 • Mwyafu potensial dysg ein rhaglen artistig.
 • Cydnabod y cyfleon a ddaw drwy’r Cynllun Dysgu Creadigol.
 • Datbygu a threialu cynlluniau addysgu creadigol radical.
 • Gweithredu cynlluniau hyfforddi a datblygu.

Isod ceir engreifftiau o adnoddau creadigol Frân Wen:

Adnoddau

 • Pecyn Adnoddau Creadigol Twrw Dan a Dicw - Download
 • Pecyn Adnoddau Ŵy Chips a Nain - Download
 • Pecyn Adnoddau Mwgsi - Download
 • Pecyn Adnoddau Sigl Di Gwt - Download
 • Pecyn Adnoddau Dilyn Fi - Download
 • Pecyn Adnoddau Fi Di Di - Download
 • Pecyn Adnoddau Cwpwrdd Dillad - Download
 • Pecyn Adnoddau Creadigol Shabwm - Download