Cyfleon


Cyfle Tendro

Tîm Ymgynghorol Busnes

Mae Frân Wen yn awyddus i benodi ymgynghorydd neu dîm o ymgynghorwyr gyda phrofiad helaeth o gynllunio busnes o fewn sector y celfyddydau, a datblygiadau cyfalaf yn benodol, i gydweithio â nhw i ddatblygu eu gweledigaeth ar gyfer dyfodol cynaliadwy.

Yn dilyn cwblhau Astudiaeth Dichonolrwydd llwyddiannus, mae Frân Wen yn awyddus i ddatblygu model busnes sydd yn ymgorffori ei ddatblygiad cyfalaf arfaethedig ‘Nyth’.

Croesewir ceisiadau erbyn 8 Tachwedd 2017 a dylid eu cyflwyno drwy’r porth Gwerthwch i Gymru. Ceir rhagor o wybodaeth drwy ddilyn y ddolen isod:

http://bit.ly/ymgynghorifranwen

Y ffi ar gyfer y gwaith yw £30,000 ag eithr TAW.

Cynhelir cyfweliadau ar 16 Tachwedd 2017.


Syniad?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw agwedd o theatr yna mae croeso i chi alw mewn am sgwrs anffurfiol neu anfonwch eich CV at sylw Iola Ynyr, Cyfarwyddwr Artistig y cwmni iola@franwen.com neu Nia Jones, Rheolwr Gweithredu nia@franwen.com.

Mae’r drws wastad yn agored a rydym yn fwy na pharod i roi clust i syniadau newydd!

Profiad gwaith

Mae datblygu, hyfforddi a chynnig profiadau gwaith i bobl ifanc yn rhan allweddol o weledigaeth y cwmni. Gallwn gynnig profiad gwaith mewn ystod o feysydd penodol o berfformio i farchnata i gynhyrchu! Ewch amdani a chysylltwch ag olwen@franwen.com am ragor o wybodaeth.

Gwirfoddoli

Mae ein gwirfoddolwyr yn aelodau allweddol o dîm Frân Wen ac yn unigolion gweithgar sy’n rhannu’r un brwdfrydedd ac angerdd am theatr i blant a phobl ifanc. Cysylltwch â post@franwen.com i fynegi diddordeb mewn ymuno â’r tîm!