http://www.franwen.com/feed/ http://www.franwen.com/feed/rss/

Galwad castio agored


Mae’n bleser gennym gyhoeddi galwad agored ar gyfer cynhyrchiad Cymraeg newydd fydd yn teithio led led Cymru yn ystod Gwanwyn 2022.

Yn gyfuniad o theatr, cerddoriaeth bop, rap mae’r cynhyrchiad yn cael ei gyfarwyddo gan Gyfarwyddwr Artistig Frân Wen, Gethin Evans, ac wedi ei gyd-greu gyda Hannah McPake, Casi Wyn, Lemarl Freckleton a Gareth Evans-Jones.

Mae’r stori yn dilyn Alys sydd wedi gadael cartref am y tro cyntaf. Dinas newydd. Byd newydd. Mae’n amser iddi fyw ei bywyd gorau.

Rydyn ni’n awyddus i gastio:

Luned
25 – 30, benyw

Mae Luned yn ceisio darganfod bywyd i ffwrdd o’i chartref ar yr ynys a’i mam afreolus ac anhrefnus (Cati). Mae Luned yn benderfynol, yn annibynnol, yn wrthryfelgar a’i ofn mwyaf ydi byw heb nunlle i ddychwelyd iddo.

Gan weithio yn bennaf gyda thestun rydym am gastio perfformiwr sy’n gyfforddus gydag ymarfer amlddisgyblaethol. Mae’r rôl yma yn gofyn am berfformiwr sy’n gallu siarad Cymraeg.

Cati
60 – 65, benyw

Cenedlaetholwr Cymreig balch sy’n aml yn dawnsio o amgylch ei chegin gyda Alexa neu’n hel atgofion am ei chyndeidiau oedd hefyd yn arfer byw yn y cartref sydd bellach yn dadfeilio. Mae hi’n angerddol ac yn llawn bywyd ond yn ofni ei bod wedi treulio ei hoes yn rhoi ystyr i’r diystyr.

Gan weithio yn bennaf gyda thestun rydym am gastio perfformiwr sy’n gyfforddus gydag ymarfer amlddisgyblaethol. Mae’r rôl yma yn gofyn am berfformiwr sy’n gallu siarad Cymraeg.

DYDDIADAU ALLWEDDOL

22 Tachwedd 2021
Clyweliadau yng Nghaerdydd

23 Tachwedd 2021
Clyweliadau ym Mhorthaethwy

(Gallwn hefyd gynnig cyfarfodydd ar-lein os oes angen)

14 Chwefror – 16 Mawrth 2022
Ymarferion (Bangor)

17 Mawrth – 9 Ebrill 2022
Perfformiadau (Ledled Cymru)

PROSES

Rydyn ni’n castio trwy asiantau a Sbotlight. Os ydych chi’n artist proffesiynol heb gynrychiolaeth a gyda diddordeb yn y rolau uchod, cysylltwch ag Olwen Williams drwy anfon e-bost at olwen@franwen.com.

TELERAU

Mae Frân Wen yn aelodau o’r Cyngor Theatr Annibynnol (Independent Theatre Council) ac yn cynnig ffioedd sy’n uwch na’r telerau ac amodau isafswm.

Cynigir costau teithio, adleoli a chynhaliaeth teithio yn unol â thelerau ITC / Equity.

MYNEDIAD

Cysylltwch gyda ni i drafod unrhyw anghenion mynediad ac mi wnawn bopeth o fewn ein gallu i’w cyfarch.

Mae Frân Wen yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau o bobl sydd wedi’u tangynrychioli gan gynnwys grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig. Rydym yn cydnabod y model cymdeithasol o anabledd ac rydym yn ymrwymo i weithio gyda’n gweithwyr i gael gwared ar rwystrau a sicrhau cynhwysiant.