Facebook Twitter Flickr YouTube

 

Brain

Rhwng 11 a 25 oed a gyda diddordeb yn y celfyddydau? Eisiau cyfrannu at waith cyffrous ac arloesol sydd o ddiddordeb i bobl ifanc yng Nghymru? Yn barod i leisio dy farn a chynnig syniadau?

Dyma'r cyfle i ti...

  • Gyfarfod pobl ifanc i drafod y diweddaraf ym maes y celfyddydau
  • Gael profiad o ddilyn a chael mewnbwn i gynhyrchiad o'r syniad cychwynnol i'r llwyfan
  • Weld ac adolygu cynyrchiadau theatr proffesiynol o Gymru a thu hwnt
  • Dderbyn cyfleoedd mentora gan artistiaid a staff proffesiynol y cwmni

Mae Cwmni'r Frân Wen yn chwilio am leisiau ifanc o Ogledd Cymru i ymuno â phrosiect Brain.

Beth nesaf?... Mae'n syml!

Defnyddia dy greadigrwydd i ddangos pam hoffet ti ymuno â Brain. Gellir defnyddio unrhyw gyfrwng - ebost, fideo, cân, llun, trydar, llythyr - dy ddewis di!

Anfonwch eich ceisiadau ymlaen at unrhyw un o'r cyfeiriadau isod:

Twitter: trydarwch i @cwmnifranwen yn defnyddio #brain
YouTube: uwchlwythwch fideo (dim mwy na 30 eiliad) www.youtube.com/user/cwmnifranwen
Facebook: ysgrifennwch ar wal www.facebook.com/cwmnifranwen
Flickr: uwchlwythwch ddelwedd i www.flickr.com/franwen
Ebost: anfonwch neges at brain@franwen.com
Post: anfonwch lythyr / syniad am sgript / adolygiad unrhyw beth at Cwmni'r
Frân Wen, Yr Hen Ysgol Gynradd, Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5HS

Cofiwch – rydym yn chwilio am 25 o bobl ifanc yn unig felly defnyddiwch eich dychymyg a'ch creadigrwydd i gyflwyno cais fydd yn denu sylw a llygaid CFW!

Byddwn yn cyhoeddi pwy fydd aelodau'r prosiect BRAIN ar lein ar 7fed o Hydref 2011 a'r digwyddiad cyntaf fydd rhagwelediad ecsgliwisf o DIVIDEFAID ein cynhyrchiad arloseol nesaf.

Pob lwc!


Are you between 11 and 25 years and interested in the arts? Want to contribute to exciting and innovative work of interest to young people in Wales? Are you ready to voice your opinions and ideas?

This is your opportunity to...

  • Meet like-minded young people to discuss the latest in the arts
  • Experience, follow and have an input into a production from initial idea through to stage
  • See and review professional theatre productions from Wales and beyond
  • Learn from the company's professional artists and staff

Interested? Cwmni'r Frân Wen is looking for young voices from North Wales to join Brain.

What next?... It's simple!

Use your creative skills to tell us why you want to join Brain. You can use any format - email, video, song, picture, tweet, letter - it's your choice!

Send your entry to any of these addresses:

Twitter: tweet @cwmnifranwen using #brain
YouTube: upload a fideo(no more than 30 seconds) www.youtube.com/user/cwmnifranwen
Facebook: write on our wall www.facebook.com/cwmnifranwen
Flickr: upload an image to www.flickr.com/franwen
Email: send a message to brain@franwen.com
Post: send a letter / short script / review / anything to Cwmni'r Frân Wen, Yr Hen Ysgol Gynradd, Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5HS

Remember – we are looking for only 25 members at this stage so use your imagination and creativity to create an impression!

We will publish the membership of BRAIN on line on the 7th of October 2011. The first experience will be an exclusive preview of the company's next innovative production DIVIDEFAID.

Good luck!

 

 

Gwynedd Council Unknown Council Anglesey Council Conwy Council ITC CLYWED
 
Valid XHTML 1.0 Transitional 3C CSS Valid Level 2.1
wefan gan gringo