Galw am straeon o’r hen ysbyty Dinbych


A oedd gennych chi deulu neu ffrindiau yn gleifion yn yr hen Ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych? Oeddech chi’n aelod o staff?

Denbigh Hospital Postcard

Mae criw artistig Anweledig, y ddrama sydd wedi ei ysbrydoli gan yr hen ysbyty meddwl, yn chwilio am bobl i rannu eu straeon am y safle a gaewyd yn 1995.

Yn dilyn cais gan feddygon seiciatrig ym Mangor, defnyddiodd y criw artistig gofnodion meddygol o’r hen seilam Fictorianaidd fel ysbrydoliaeth ar gyfer cynhyrchiad theatr.

Chwe blynedd yn ddiweddarach, mae’r stori yma yn paratoi i deithio theatrau mwya’ Cymru yng Ngwanwyn 2019.

“Rydym yn chwilio am straeon personol gan deuluoedd ac unigolion sydd wedi eu cyffwrdd mewn un ffordd neu llall gan yr hen ysbyty,” meddai Carl Owen o Frân Wen.

“Y bwriad yw defnyddio’r profiadau yma fel rhan o arddangosfa fydd yn teithio ochr yn ochr â’r cynhyrchiad, a bydd yn rhoi gwell dealltwriaeth i’r cynulleidfaoedd o effeithiau ysbyty Dinbych.”

Yn ddiweddar mae Cyngor Sir Ddinbych wedi prynu safle Ysbyty Gogledd Cymru ar gyfer datblygiad tai newydd.

“Er bod Anweledig wedi ei ysbrydoli gan gofnodion meddygol, byddai’n help i gael darlun llawnach pe byddem yn clywed gan eraill sydd â phrofiadau o’r hen ysbyty meddwl,” ychwanegodd Carl.

“Byddwn yn rhannu’r straeon hyn gyda Mirain Fflur, artist gweledol Anweledig a bydd hi yn defnyddio’r naratif fel ysbrydoliaeth ar gyfer arddangosfa fydd yncyd-deithio â’r sioe.”

Cynhelir yr arddangosfa a’r cynhyrchiad yn Pontio Bangor (19 – 22 Chwefror), Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth (5 – 8 Mawrth), Theatr y Sherman yng Nghaerdydd (12-13 Mawrth), Ffwrnes Llanelli (18 – 21 Mawrth) a Stiwt Rhosllannerchrugog (26 – 27 Mawrth).

Wedi ei ysgrifennu gan yr awdur adnabyddus Aled Jones Williams, mae Anweledig yn dilyn taith Glenda (Ffion Dafis), dynes sy’n byw gydag iselder difrifol, wrth iddi frwydro i ymdopi â salwch anweledig.

“Yn y ddrama bwerus a dirdynnol hon, rydym yn dilyn gofid Glenda wrth iddi fynd i’r afael â’r salwch ac wynebu bywyd y tu allan i’r ysbyty.” dywedodd cyfarwyddwr y sioe, Sara Lloyd.

“Sut mae hi, ei theulu a’i ffrindiau yn ymdopi â realiti’r gwellhad? Oes posib dod o hyd i oleuni ym mhen draw’r twnnel?”

“Y nod pennaf yw rhoi llwyfan i’r salwch yma sy’n aml yn cael ei guddio.”

I rannu straeon am Ysbyty Gogledd Cymru, cysylltwch â Carl.

Cefnogaeth i Lwybrau Llachar diolch i Plant Mewn Angen


Llwybrau Llachar

Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi bod BBC Plant Mewn Angen wedi dyfarnu grant i ni ddatblygu tô newydd o artistiaid ifanc a chyffrous gydag anghenion dysgu / corfforol.

Bydd y cynllun newydd Llwybrau Llachar yn derbyn £30,000 dros 3 mlynedd.

Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi yn yr wythnosau nesaf.

Lliwio Dan a Dicw


Dyma dudalen lliwio o’r ddau brif gymeriad yn ein sioe Twrw Dan a Dicw.

Cliciwch ar y llun i agor yn llawen wedyn argraffwch a lliwiwch!

Llun Dan a Dicw

Rhagor o fanylion am sioe theatre Twrw Dan a Dicw.

Syniadau Mawr Cymru a Frân Wen yn partneru ar gyfer #2018


Stephen Edwards Cread

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn cydweithio gyda Syniadau Mawr Cymru ar gyfer cronfa #2018.

Mae Syniadau Mawr Cymru yn rhan o wasanaeth Busnes Cymru ac yn annog entrepreneuriaeth ieuenctid yng Nghymru. Caiff rhaglen Syniadau Mawr Cymru ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i hanelu at unrhyw un rhwng 5 a 25 oed sy’n dymuno datblygu syniad busnes.

Mae #2018 yn gwahodd pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed i gyflwyno syniadau am ddigwyddiad creadigol i banel o arbenigwyr er mwyn hawlio £2018 a chefnogaeth broffesiynol.

Bydd Stephen Edwards (yn y llun uchod), perchennog y cwmni brandio, dylunio a chynhyrchu Cread, yn ymuno â’r panel fel model rôl Syniadau Mawr Cymru.

Mae’r panel yn cynnwys y perfformwyr Seiriol Davies a Lisa Angharad; cynllunydd a chyfarwyddwr celf Gwyn Eiddior; Ceri Charles o Gyngor Celfyddydau Cymru a Pryderi Ap Rhisart, Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc.

Oes gynnoch chi syniad?

Anfonwch neges e-bost at elgan@franwen.com, gan nodi’n fras beth yw’r syniad, sut y bydd yn ychwanegu gwerth at y celfyddydau a pha gefnogaeth yr hoffech chi gan Frân Wen i wneud hyn digwydd.

Dyddiad ceisiadau: 30 Medi 2018
Digwyddiad pitshio: 6 Hydref 2018

Cronfa cyffrous creu digwyddiad i bobl ifanc


Mari Morgan Fran Wen 2018

Mae cronfa newydd yn gwahodd pobl ifanc i gyflwyno syniadau am ddigwyddiad creadigol newydd.

Menter gan Frân Wen i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed yw #2018 lle bydd cyfle i hawlio £2018 i gynnal y digwyddiad.

Yn ogystal â’r pot ariannol, bydd Frân Wen yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad proffesiynol i’r ymgeisydd llwyddiannus.

Bydd y cynllun yn cefnogi unigolyn neu grŵp sydd yn cyflwyno syniad gwreiddiol am ddigwyddiad creadigol ac yn chwilio am gefnogaeth i helpu gwireddu’r syniad.

Dywedodd Elgan Rhys, Artist Cyswllt Frân Wen: “Rydym yn chwilio am syniadau gwreiddiol ac arloesol. Gall fod yn ddigwyddiad ar-lein, yn gig sy’n plethu theatr a cherddoriaeth neu’n arddangosfa ddigidol – mae’r gronfa yn gwbl agored.

Bydd rhestr fer yn cael ei ddewis a bydd gofyn i’r ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rownd derbynol gyflwyno pitsh gerbron panel o arbenigwyr yn M-SParc, parc gwyddoniaeth newydd ar Ynys Môn, ar ddydd Sadwrn 6ed o Hydref.

Mae’r panel yn cynnwys y perfformwyr Seiriol Davies a Lisa Angharad; cynllunydd a chyfarwyddwr celf Gwyn Eiddior; Ceri Charles o Gyngor Celfyddydau Cymru a Pryderi Ap Rhisart, Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc.

Cefnogir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Syniadau Mawr Cymru, y cynllun sy’n cefnogi pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau busnes a mentergarwch.

Bydd y pitsh llwyddiannus yn derbyn £2018 a chefnogaeth broffesiynol gan arbenigwyr yn y maes i’w cefnogi i ddatblygu a rheoli’r digwyddiad.

Dywedodd Mari Morgan, Swyddog Cyfranogi Frân Wen: “Mae gwaith cyfranogi Frân Wen yn barod wedi cefnogi miloedd o bobl ifanc i gymryd rhan yn y celfyddydau a bydd #2018 yn helpu ni adeiladu ar y llwyddiant hwn. Mae #2018 yn cynnig y rhyddid a’r gefnogaeth i bobl ifanc ddatblygu eu syniadau eu hunain gan wneud iddynt ystyried y ffactorau ymarferol a gweinyddol yn ogystal â’r creadigol.”

Dylai’r rhai sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn #2018 anfon neges e-bost at elgan@franwen.com, gan nodi’n fras beth yw’r syniad, sut y bydd yn ychwanegu gwerth at y celfyddydau a pha gefnogaeth yr hoffech chi gan Frân Wen i wneud hyn digwydd.

*DYDDIAD CAU 30 MEDI 2018*

Anweledig yn Steddfod


Anweledig yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Dyfnderoedd selar y Neuadd Ddawns yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni yw cartref i’r ail bennod o ddrama afaelgar Aled Jones Williams.

Ffion Dafis sy’n perfformio yn Anweledig, gignoeth a dirdynnol sy’n dilyn taith dynes sy’n dioddef o iselder difrifol.

Yn yr ystafelloedd tanddaearol yma ar Stryd Biwt ym Mae Caerdydd, daw bodolaeth a chyflwr Glenda yn fyw i’r gynulleidfa.

Mae’r fonolog, sy’n cael ei chyfarwyddo gan Sara Lloyd, yn ymateb i brofiadau cleifion hen ysbyty meddwl Dinbych.

Derbyniodd Frân Wen gais gan ddoctoriaid seiciatryddol ym Mangor i gael golwg ar rai o gofnodion meddygol yr hen ysbyty meddwl yn Ninbych yng Ngogledd Cymru er mwyn creu gwaith creadigol newydd.

Meddyliodd y cwmni yn syth am Aled Jones Williams fel un â’r gallu a’r sensitifrwydd — ac yn wir y profiad — i greu drama bwerus o ffeithiau meddygol moel.

Y perfformiadau yn yr Eisteddfod yw’r ail ddehongliad mewn cyfres o berfformiadau dros y 5 mlynedd ddiwethaf. Penllanw’r broses fydd cynhyrchiad llawn yn teithio 5 o brif theatrau Cymru yng Ngwanwyn 2019.

“Y nod yw rhoi llais a llwyfan i salwch sydd yn aml yn cael ei guddio a’i gadw o’r golwg,” meddai’r cyfarwyddwr Sara Lloyd.

“Mae’n fraint cael gweithio gyda geiriau Aled Jones Williams unwaith eto yn dilyn y profiad o gyfarwyddo Pridd yn 2013.

“Mae’r cynhyrchiad yma yn yr Eisteddfod yng Nghaerdydd yn adeiladu ar seiliau cadarn y fonolog gyntaf a berfformiwyd yn 2013 ac yn dilyn cymeriad Glenda wrth iddi ymgymryd â’r daith flêr o wella.”

I gyd-fynd â’r cynhyrchiad, mae Osian Gwynedd wedi ei gomisiynu i gyfansoddi cerddoriaeth gefndirol i’r perfformiad gyda’r Cynllunydd Goleuo Ceri James a’r Artist Mirain Fflur yn gyfrifol am sicrhau naws gweledol yn y gofod unigryw.

TîM CREADIGOL

Cast: Ffion Dafis
Awdur: Aled Jones Williams
Cyfarwyddwr: Sara Lloyd
Cerddoriaeth: Osian Gwynedd
Dylunio / Celf: Mirain Fflur
Cynllunydd goleuo a fideo: Ceri James
Gwaith camera gwreiddiol: Eilir Pierce
Technegol: Lewis Williams, Caryl McQuilling a Guto Howells

Frân Wen yn Steddfod Caerdydd


Steddfod 2018

Mae gennym ni’n wythnos llawn o ddigwyddiadau a pherfformiadau cyffrous fel rhan o’r Pentref Drama yn Eisteddfod Gaerdydd eleni.

Un o uchafbwyntiau’r ŵyl ym Mae Caerdydd fydd ail bennod Anweledig, drama afaelgar Aled Jones Williams sy’n cael ei pherfformio yn nyfnderoedd selar y Neuadd Ddawns yn Nhŷ Portland bob noson o nos Lun i nos Wener.

Ar y dydd Sadwrn ola’, fel rhan o arlwy Mas ar y Maes, bydd darlleniad o ddrama newydd gan Gwïon Morris Jones yn Theatr y Maes (yng Nghanolfan Mileniwm). Mae Gwïon yn un o artistiaid o gynllun datblygu artistiaid Frân Wen, EGiN.

Ymhlith y digwyddiadau eraill mae cyfres o weithgareddau am ddim yng Nghaffi’r Theatrau (Caffi Sïo) ar gyfer pobl ifanc o bob oed. Dewch i ddweud helo!

AMSERLEN


NEUADD DDAWNS (Tŷ Portland, Stryd Biwt)
Nos Lun i nos Wener 8yh – 9yh

ANWELEDIG
Ymunwch â ni yn nyfnderoedd selar y Neuadd Ddawns yn Nhŷ Portland ar gyfer yr ail bennod yn nrama afaelgar Aled Jones Williams. Mae stori gignoeth a dirdynnol Anweledig yn dilyn taith Glenda (Ffion Dafis), gwraig sy’n dioddef o iselder difrifol.

Cost: £10 (bydd angen prynnu tocyn oherwydd nid yw’r ddrama hon yn ddilys gyda’r bandiau garddwrn)


THEATR Y MAES
Dydd Sadwrn 3.30yh – 4yh

CYRAINTS DUON
Darlleniad o ddrama newydd gan Gwion Morris Jones; un o artistiaid o gynllun datblygu artistiaid Frân Wen, EGiN.

Cast: Meilir Rhys Williams, Carwyn Jones
Cyfarwyddwr: Elgan Rhys


GWEITHGAREDAU CAFFI’R THEATRAU @ Caffi Sïo
[ Sesiynau agored I GYD AM DDIM ]

Dydd Llun 3yh – 4yh
AMSER CHWARAE!
I blant o dan 7 oed
Dewch i greu cymeriadau brigau gyda chriw Frân Wen a dysgu mwy am chyfeillgarwch a chwarae drwy Twrw Dan a Dicw!

Dydd Mawrth 2yh – 3yh
CREU HAUL EICH HUN
I blant 8 – 12 oed
Dewch i greu eich haul eich hun! Sesiwn yn seiliedig ar Fi Di Fi, cynllun arloesol Frân Wen sy’n hybu’r defnydd o’r celfyddydau i helpu gwarchod hunan-lês.

Dydd Mercher 3:30yh – 4:30yh
CREU RHYWBETH I ROI
I bobl ifanc 12+
Sesiwn creu cerdyn unigryw ac arbennig i chi’ch hunain neu berson arall. Sesiwn yn seiliedig ar Fi Di Fi, cynllun arloesol Frân Wen sy’n hybu’r defnydd o’r celfyddydau i helpu gwarchod hunan-lês.

Dydd Iau 1yh – 2yh
#2018 OES GYDA CHI SYNIAD?
I bobl ifanc 18 – 30 oed
Oes ‘gynnoch chi syniad am ddigwyddiad creadigol yn cuddio mewn drôr? Dewch draw i wybod mwy am #2018, ein prosiect cyffrous newydd – ar gyfer rhai sydd â syniadau mawr!

Dydd Gwener 4yh – 5yh
SGRIPT I LWYFAN
I bobl ifanc oed 16 – 25
Cyfle i ‘sgwennwyr a chyfarwyddwyr y dyfodol ddysgu mwy am gynllun Sgript i Lwyfan Frân Wen.

2018


2018

#2018

Oes gynnoch chi syniad am ddigwyddiad creadigol ond heb yr amser, y gefnogaeth a’r cyllid i’w wireddu?

Dyma gyfle i’r rheiny rhwng 16 – 25 oed i bitsio am gyllideb a chefnogaeth i ddod â’ch syniad yn fyw.

Breuddwydiwch, mentrwch ac ewch amdani…

Pa fath o ddigwyddiadau?

Mae hwn yn hollol fyny i chi, yr artistiaid.

Gall fod yn theatr, arddangosfa, eitem ar-lein, unrhywbeth! Gallwch ymgeisio fel unigolyn, fel pâr neu fel grŵp…

Beth wedyn?

Bydd yr holl ymgeiswyr yn cael eu gwahodd i bitsio eu syniad i banel proffesiynol o arbenigwyr ym mis Hydref (dyddiad a lleoliad yw gadarnhau).

Bydd y panel yn dethol un syniad i dderbyn £2018 i wireddu a rheoli eu digwyddiad gyda chefnogaeth Frân Wen.

Dyddiad Cau Ceisiadau

Mynegwch eich diddordeb i bitsio erbyn 30 Medi 2018 i elgan@franwen.com neu 01248 715 048.


 

Y PANEL

Seiriol Davies
Perfformiwr, ‘sgwennwr a gwneuthurwr theatr – ‘How To Win Against History’

Lisa Angharad
Cyflwynydd, perfformiwr a chanwr – ‘Sorela’ & ‘Cabarel’

Gwyn Eiddior
Dylunydd / cynllunydd theatr, teledu a ffilm

Ceri Charles
Cyngor Celfyddydau Cymru

Pryderi ap Rhisiart
Prif Weithredwr M-SParc

Mari Morgan
Mentor Cyfranogi Frân Wen

Elgan Rhys
Artist Cyswllt Frân Wen


 

PROSES PITSIO

  • Gallwch ymgeisio fel unigolyn neu fel grwp o unigolion.
  • Byddwch yn cael eich gwahodd i bitsio eich syniad i banel proffesiynol y.m mis Hydref (dyddiad a lleoliad yw gadarnhau)
  • Clustnodir 20 munud ar gyfer eich pitsh – gall fod ar unrhyw ffurf ond mae’n rhaid creu argraff!
  • Bydd y panel yn dethol un syniad i dderbyn cyllideb o £2018 a chefnogaeth ymarferol gan Frân Wen.
  • Bydd rhaid i’r digwyddiad gymryd lle cyn Mawrth 2019.

Cofrestru i Gofod


Gofod gan Fran Wen

Rhwng 14 a 25 oed? Dewch i gymryd rhan mewn prosiect aml-gyfrwng cyffrous iawn.

Sioe ble bydd pobl ifanc rhwng 14 a 25 oed yn cael y cyfle i gyd-weithio gydag artistiaid proffesiynol i gynllunio ac adeiladu set fawreddog mewn lleoliad cŵl.

Perfformiad cyhoeddus wedi creu gan yr un criw fydd yn cloi Gofod – perfformiad yn seiliedig ar faterion mae’r bobl ifanc yn teimlo’n angerddol dros.

BLE?

Ar leoliad cyffrous ym Mhenygroes… gwyliwch y gofod!

NIFEROEDD

Uchafswm 25 aelod felly gynta’ i’r felin.

A chofiwch na nid pawb sydd â diddordeb mewn perfformio! Dyna pam mae Gofod hefyd yn berffaith i’r rheiny sydd am ddysgu mwy am gefn llwyfan – o sain a goleuo i ddylunio a chreu set – mae yna rôl i bawb.

Mae Gofod yn rhan o arlwy Cymryd Rhan gan Frân Wen.

AMSERLEN

24 Mehefin 1pm – 5pm CYFARFOD CROESO
25 Mehefin 5.45pm – 8.45pm CREU
26 Mehefin 5.45pm – 8.45pm CREU
2 Gorffennaf 5.45pm – 8.45pm CREU
3 Gorffennaf 5.45pm – 8.45pm CREU
9 Gorffennaf 5.45pm – 8.45pm CREU
10 Gorffennaf 5.45pm – 8.45pm CREU
16 Gorffennaf 5.45pm – 8.45pm CREU
17 Gorffennaf 5.45pm – 8.45pm YMARFER
23 Gorffennaf 10am – 5pm YMARFER (sesiwn dwbl)
24 Gorffennaf 10am – 5pm YMARFER (sesiwn dwbl)
25 Gorffennaf 10am – 5pm YMARFER (sesiwn dwbl)
26 Gorffennaf 10am – 5pm YMARFER (sesiwn dwbl)
27 Gorffennaf 10am – 5pm YMARFER (sesiwn dwbl)

27 Gorffennaf PERFFORMIO 7pm

Efallai bydd newidiadau bach i’r amserlen, i’w cadarnhau’n fuan.

AMSERLEN BYSIAU CYHOEDDUS

Caernarfon – Penygroes 1, 1N, 1A, T2 & 5A

Porthmadog – Penygroes 1 & T2


COFRESTRU

£50 yw cost y rhaglen sy’n digwydd dros’ 18 sesiwn (llai na £3 y sesiwn).

Mae modd talu drwy PayPal neu anfonwch siec i Frân Wen.

Os yw’r ffi cofrestru yn broblem, plîs cysylltwch â Mari i drafod ein bwrsariaethau.


Enw’r person sy’n cymryd rhan


Cyhoeddi cast Twrw Dan a Dicw


Mae Frân Wen yn falch o gyhoeddi cast Twrw Dan a Dicw, cynhyrchiad diweddara’r cwmni.

Cast Twrw Dan a Dicw

Mae Owen Alun, sydd newydd raddio o Goleg Theatr a Pherfformio Rose Bruford yn Llundain, yn wyneb cyfarwydd yma yn Frân Wen. Mae Owen, sy’n wreiddiol o Lanfaglan ger Caernarfon, wedi cymryd rhan mewn nifer o gynyrchiadau cyfranogi gyda ni dros y blynyddoedd felly mae’n braf gweld yr artist ifanc yn cwblhau’r cylch ac ymuno â ni fel actor proffesiynol cyflogedig.

Mae’r un mor gyffrous croesawu Rhianna Loren drwy ddrysau Frân Wen. Wedi graddio mewn Theatr a Drama o Brifysgol De Cymru, mae’r actor o Hengoed yng Nghwm Rhymni yn ymuno â ni am y tro cyntaf ar gyfer ein cynhyrchiad Gaeaf 2018.

Manon Steffan Ros sydd wedi ysgrifennu’r sgript newydd ac Elgan Rhys fydd yn cyfarwyddo.

Mae Twrw Dan a Dicw yn teithio o amgylch ysgolion Gogledd Cymru rhwng 5 Tachwedd a 14 Rhagfyr.